Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING

Verreikercentrum Midden-Nederland  hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met de persoonsgegevens van de mensen waarmee ons bedrijf in contact komt. In deze verklaring leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, wat uw rechten zijn m.b.t. deze gegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten.

 

1. DOEL GEGEVENSVERWERKING

Uw gegevens worden verzameld als u contact met ons opneemt; zij het telefonisch, per e-mail, via het contactformulier op onze website of anderszins. De persoonsgegevens die wij vastleggen zijn uitsluitend de gegevens die nodig zijn om u een voorstel te kunnen doen, u een dienst te kunnen aanbieden of een opdracht voor u uit te voeren. We hebben het dan over gegevens als uw naam, bedrijfsnaam, e-mail adres en telefoonnummer.

 

2. DOORGIFTE GEGEVENS AAN DERDEN

Zonder uw uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze werkzaamheden en wanneer dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een onder deze voorwaarden gedane gegevensuitwisseling vindt plaats op basis van een verwerkersovereenkomst met de partij die uw persoonsgevens ontvangt.

 

3. BEVEILIGING

Verreikercentrum Midden-Nederland heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij streven er naar om verlies of onrechtmatige verwerking tegen te gaan, maar mocht zich onverhoeds toch een datalek voordoen, dan stellen wij de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan, indien nodig, op de hoogte.

 

4. BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens met zorg en houden ons aan de wettelijk gestelde bewaartermijnen. Verreikercentrum Midden-Nederland zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, danwel op grond van de wet vereist is.

 

5. VERTROUWELIJKHEID

Uw persoonsgegevens worden door de medewerkers van Verreikercentrum Midden-Nederland vertrouwelljk behandeld.

 

6. UW RECHTEN

Wanneer wij uw gegevens verwerken, dan heeft u als betrokkene bepaalde rechten. U heeft onder andere het recht op informatie over de verwerking, recht op inzage in uw persoonsgegevens, recht op correctie van uw persoonsgegevens indien deze niet kloppen, het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens en het recht om vergeten te worden. Daarnaast heeft u het recht ons te verzoeken om uw persoonsgegevens niet aan een derde over te dragen. Als betrokkene kunt u tevens bezwaar maken tegen de verwerking van ( een deel van ) uw persoonsgegevens. Indien u gebruik wilt maken van één van de bovengenoemde rechten, kunt u daarvoor een verzoek indienen. Bij dit verzoek, dient u zich te indentificeren middels een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. Onderaan deze verklaring vindt u onze contactgegevens. Vanaf de datum van ontvangst van uw verzoek berichten wij u binnen één maand.

 

7. COOKIES

Wij maken op onze website www.vc-mn.nl geen gebruik van cookies.

 

8. SOCIALE MEDIA EN WEBSITES VAN DERDEN

Via onze facebookpagina plaatsen wij eigen berichten die voor u interessant kunnen zijn. Wilt u onze berichten op facebook zien dan dient u onze pagina op eigen initatief te bezoeken of zich als volger van de bewuste pagina aan te melden. Wij plaatsen in beginsel geen hyperlinks naar websites van derden.

 

9. KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen. U heeft naast het recht om bij ons een klacht in te dienen, ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

10. WIJZIGINGEN

Om aan te blijven sluiten bij de relevante wet- en regelgeving en op basis van voorschrijdende inzichten, kan het nodig zijn dat we deze privacy verklaring bij tijd en wijle aanpassen. Het verdient daarmee aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen.